Korporat

Transaksi Komersial

Litigasi

Undang-undang Keluarga

Harta Intelek

Harta Tanah

Bidang Kepakaran Kami

Conveyancing

 • Perjanjian Jual Beli (Rumah, Tanah, Premis Perniagaan / Kedai, Kilang)
 • Perjanjian Pembiayaan Perumahan (Bank, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) (Government Loan)
 • Tukar Nama (Suami/Isteri, Ibubapa/Anak)
 • Pindahmilik/Turunmilik (Daripada Pentadbir, Daripada Pemegang Amanah, Daripada Pemegang Kuasa
 • Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney)
 • Perjanjian Usahasama (JV Agreement)
 • Perjanjian Pembinaan
 • Penyediaan Wasiat
 • Perjanjian-perjanjian Lain
 • Pusaka

 • Litigasi

 • Notis Tuntutan (Tuntut Hutang dan Lain-lain)
 • Saman
 • Bankrap
 • Winding Up
 • Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Jualan
 • Letter of Administration
 • Probate
 • Penceraian
 • Permohonan Untuk Mewaqafkan Rumah/Tanah/Kedai/Kilang